Ponuka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná výpočtová technika APT
Cvičenia z anglického jazyka CAJ
Cvičenia z nemeckého jazyka CNJ
Dejepis DEJ
Digitálne médiá DGM
Ekonomika EKO
Elektrické merania ELR
Elektronické publikovanie EPU
Elektronika ELE
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Grafické systémy GRA
Grafické systémy GRS
Grafický dizajn digitálnych médií GDD
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborný výcvik OVY
Praktická časť odbornej zložky PČOZ 2
Praktická časť odbornej zložky PČOZ 3
Programovanie PRG
Programovanie PRO
Programovanie CNC strojov PCM
Programovanie CNC strojov PCS
Programovanie strojov a zariadení PGZ
Programové vybavenie počítačov SWW
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spracovanie obrazu a textu SOX
Spracovanie sekvencií SSK
Správanie SPR
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Španielsky jazyk SJA
Technická mechanika TNI
Technické kreslenie TCK
Technické merania TMA
Technické meranie TMN
Technické vybavenie počítačov HWW
Technológia TEC
Technológia obrábania TEO
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ 3
Triednická hodina THF
Úvod do sveta práce USP
Výpočtová technika VYT
Základy elektrotechniky ZAE

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Utorok 22. 1. 2019

Návštevnosť

Počet návštev: 3763614

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
  • +421 52 788 08 11